Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 11. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť absolvovať štúdium na jednej z partnerských univerzít, ich zoznam je zverejnený na stránke:

https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Kritériá výberu:

  • uchádzač musí byť občanom SR alebo musí mať v krajine trvalé bydlisko, alebo mu musí byť priznané, že je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca;
  • uchádzač je študentom denného alebo externého štúdia na Pedagogickej fakulte TU v Trnave a v akademickom roku 2017/2018 musí mať ukončený prvý ročník svojho vysokoškolského štúdia;
  • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
  • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
  • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Podrobnosti: Kritériá hodnotenia uchádzačov o štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a bodová škála.

Viac informácií o programe nájdete na stránkach: 
https://www.​truni.​sk/​mobilita­‑studentov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Pravidlá mobility v rámci programu Erasmus+:

  • mobilitu môže absolvovať študent ktoréhokoľvek stupňa VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.);
  • každý študent môže študovať v zahraničí prostredníctvom mobility Erasmus+ od 3 do 12 mesiacov;
  • každý študent môže absolvovať mobilitu v maximálnom rozsahu 12 mesiacov pre špecifický stupeň VŠ vzdelávania.

Odporúčanie pre uchádzačov: Pred výberovým konaním si preštudujte webovú stránku partnerskej univerzity, na ktorej by ste chceli zahraničný študijný pobyt realizovať. Porovnajte si najmä ponúkané predmety partnerskej univerzity a svoj výber univerzity zvažujte na základe informačných listov ponúkaných predmetov; sledujte obsahovú zhodu s predmetmi , ktoré sú predpísané odporúčaným študijným plánom na našej fakulte.

Prihlášky sú k dispozícii na internetovej stránke fakulty v aktualitách, v časti o výberovom konaní Erasmus+ na 2. poschodí, č. dv. 315 u p. Jakubovskej. Spolu s prihláškami je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi, ktoré je dostupné tamtiež.

Prihlášky spolu s prílohami je možné odovzdať do 4. 12. 2018 do 15.30 hod.

2. poschodie č. dv. 523, pani Jakubovská

Výberové konanie prebehne 5. decembra 2018 o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti dekana fakulty na 2. poschodí.