Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 8. 10. 2018, pred štyrmi rokmi

obrázok

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant na mobilitu študentov v rámci programu Erasmus+ KA107 pre Pedagogickú fakultu TU v Trnave. V rámci výzvy je možné predkladať žiadosti na študentskú mobilitu do Ruska – Petrohrad.

Mobilita študenta sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu. Študenti sú vyberaní na základe splnenia kritérií.

Kritériá výberu:

  • uchádzač musí byť občanom SR alebo musí mať v krajine trvalé bydlisko; alebo mu musí byť priznané, že je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca;
  • pri výbere je posudzovaný uchádzačov študijný priemer;
  • pri výbere sú posudzované uchádzačove jazykové spôsobilosti študovať svoj odbor v cudzom jazyku;
  • pri výbere je posudzovaná aktivita uchádzača v rámci jeho štúdia na PdF TU v Trnave.

Účastník vycestuje na mobilitu na základe „Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory“, ktorú vystavuje zahraničné oddelenie rektorátu. Grant sa vypočíta na základe paušálnych sadzieb, stanovených Európskou komisiou. Paušálne sadzby sú stanovené:

  • individuálna podpora na dni aktivity (pobytové náklady, poistenie),
  • cestovné náklady podľa cieľovej krajiny.

Prihlášky sú k dispozícii na internetovej stránke fakulty v aktualitách, v časti o výberovom konaní Erasmus+ a na 2. poschodí, č. dv. 315 u p. Jakubovskej. Spolu s prihláškami je potrebné odovzdať aj vyplnené tlačivo Údaje o študentovi, krátky CV životopis a výpis známok za celé štúdium (vytlačený z MAISu).

Vyplnené prihlášky do výberového konania záujemcovia odovzdajú do 22. októbra 2018 na oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy PdF (2. poschodie) pani Zuzane Jakubovskej.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. prodekanku Mgr. Danu Masarykovú, PhD. (kl. 558).

Výberové konanie prebehne 25. októbra 2018 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti dekana fakulty na 2. poschodí.