Zmenši úsečku v danom pomere

 
 
 
 
Táto aplikácia vznikla vďaka podpore grantu KEGA 004TTU-4/2021.
Autor: doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Technické spracovanie: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave