Slovné úlohy na sčítanie do 20 bez prechodu cez 10

 
 
 
 
 
Táto aplikácia vznikla vďaka podpore grantu KEGA 004TTU-4/2021. Autor: doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Technické spracovanie: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.