Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent je špecificky disponovaný na vykonávanie práce – animátora výtvarného umenia v rôznych kultúrnych a edukačných inštitúciách a zariadeniach (galérie, múzeá, centrá voľného času, alternatívne a experimentálne školy, domovy mládeže, arteterapeutické zariadenia, sociálne ústavy…). Absolvent štúdia má vedomosti o funkcii, obsahovej a formálnej náplni týchto inštitúcií a o rozsahu a kvalitatívnych požiadavkách na prácu animátora a lektora. Okrem hlavnej náplne sa dokáže orientovať a riadiť procesy v organizačných jednotkách inštitúcií, akými sú napr. propagačné, edukačné a edičné oddelenia, v ktorých plne využíva vedomosti a zručnosti z oblasti digitálnych médií. Úroveň získaných schopností a praktických skúseností predurčujú absolventa k realizácii vlastných e‑learningových produktov vo forme prezentačných a edukačných programov. Disponuje praktickými schopnosťami, vedomosťami a zručnosťami v rôznych výtvarných druhoch, technikách a technológiách. Pozná procesy projektovania a praktického realizovania rôznych animačných a percepčných metód a foriem.