Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent chápe slovenský jazyk ako vnútorne štruktúrovaný a funkčný systém, má vedomosti o jazykových rovinách, rozumie ich vzájomným vzťahom, vie tvoriť jazykovo správny text a interpretovať jednotlivé jazykové javy na pozadí analýzy textu. Takisto ovláda literárnoteoretické inštrumentárium, k umeleckému textu pristupuje interpretačne ako k umeleckému stvárneniu sveta, chápe vývinové medzníky a umelecké koncepcie v svetovej a slovenskej literatúre.