Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent je spôsobilý byť učiteľom biológie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda biologické disciplíny, princípy jej štruktúry, metodológiu a jej širšie súvislosti. Obsah biológie dokáže využívať na didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu. Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike biológie.