Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent je schopný nadobudnuté vedomosti z oblasti filozofických, psychologických a pedagogických vedných disciplín uplatňovať pri mravnom formovaní mladého človeka so zreteľom na jeho komplexnú prosociálnosť. Má vedomosti z osobnostného a mravného vývinu žiakov a tieto dokáže využiť pri pedagogickom pôsobení v rámci vyučovania etickej výchovy v procese primárneho i sekundárneho školského vzdelávania. Ovláda a vie používať základné vedecké postupy pedagogického výskumu. V pedagogickej praxi si overil nadobudnuté komunikačné, metodické a didaktické zručnosti. Je schopný systematicky spätne reflektovať pedagogické skúsenosti, vyhodnocovať ich a pružne modifikovať svoje edukačné prístupy vzhľadom na konkrétne výchovno­‑vzdelávacie potreby.