Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, základných umeleckých škôl a odborného sekundárneho vzdelávania. Absolvent získava orientáciu na pevný hodnotový systém v oblasti moderného a postmoderného umenia, ktorý zabraňuje smerovaniu k diletantizmu, zjednodušovaniu a populizmu pri vyučovaní výtvarného umenia v oblasti odborného sekundárneho vzdelávania. Ovláda najmä základné princípy tvorby vo výtvarných médiách v troch základných smerovaniach – perceptuálnom, konceptuálnom a abstraktno­‑konštruktívnom. Počas štúdia získa rozšírené poznatky aj z okrajových druhov výtvarného umenia – grafický a textilný dizajn, keramika, scénografia, kostýmové výtvarníctvo, odevná tvorba. Dokáže iniciovať, programovať výtvarno­‑didaktické okruhy problémov a zodpovedajúcim spôsobom ich transformovať do pedagogického procesu. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru, vie prispôsobiť vzdelávací program novým alternatívnym tendenciám vo výučbe a pedagogike.