Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolvent študijného programu učiteľstva pre primárne vzdelávanie disponuje teoretickými vedomosťami a praktickými spôsobilosťami potrebnými na pôsobenie v pozícii učiteľa prvého stupňa základnej školy. Absolvent vie aplikovať teoretické vedomosti v praxi, chápe základné metódy a princípy fungovania primárneho vzdelávania a vie aktívne inovovať vzdelávanie a prispôsobovať sa flexibilne legislatívnym zmenám. Vie si na účely skvalitnenia svojho pôsobenia v triedy identifikovať problém, primerane a vedecky korektne ho preskúmať a na základe výsledkov navrhnúť riešenie.