Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 4. 2. 2020, predminulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Štvorlístok nových študijných programov

obrázok

Milí uchádzači,

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave rozširuje od akademického roka 2020/21 ponuku svojich študijných programov o štyri nové študijné programy. Možno Vám výber niektorého programu z nášho štvorlístka prinesie šťastie a preto dovoľte, aby som Vám ich v krátkosti predstavila:

Anglický jazyk a anglofónne kultúry

Absolventi tohto študijného programu, akreditovaného v bakalárskom, aj magisterskom stupni, sa v praxi uplatnia ako interkultúrni mediátori, odborní pracovníci v oblasti medzinárodnej a medzikultúrnej komunikácie a obchodu v styku so zahraničnou klientelou a v cestovnom ruchu. Absolventi sú zároveň kvalifikovaní ako prekladatelia z/do anglického jazyka, pričom sa systematicky pripravujú na prácu s najmodernejším prekladateľským softvérom CAT (computer­‑aided translation). Pedagogická fakulta umožňuje študentom magisterského stupňa paralelne absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, po ktorom absolventi získavajú aj plnohodnotnú kvalifikáciu učiteľa anglického jazyka a literatúry. Program ponúkame v dennej, aj externej forme štúdia.

Slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax

Tento program reflektuje na nedostatok kvalifikovaných jazykových redaktorov a editorov v podmienkach slovenskej vydavateľskej činnosti či už v redakciách printových alebo elektronických médií vrátane rozhlasu a televízie alebo v knižných vydavateľstvách či reklamných agentúrach. Ide o štvorročný (v externej forme päťročný) profesijne orientovaný študijný program (Bc.), ktorý je zostavený tak, aby rešpektoval jednotu teoretického jazykovedného a literárnovedného vzdelávania a praktickej práce s textom ako jedinečným jazykovým a semiotickým útvarom. Absolventa na prácu jazykového redaktora či editora pripravuje tak, aby bol schopný tvoriť jazykovo správny text, aby ovládal a v praxi vedel použiť platnú kodifikáciu a iné spôsoby kultivovania jazyka a aby vedel text upraviť do jazykovo korektnej podoby. Absolvent bude vedieť v praxi použiť zásady editorskej a redakčnej praxe pri tvorbe jednotlivých komunikátov a textových celkov, a to aj vo vzťahu ku grafickej stránke celku (zručnosti z grafickej redakcie), takisto bude vedieť v praxi použiť špecifiká elektronického editovania a editorstva v neprintových médiách.

Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich

Tento program je na Slovensku absolútnou raritou. Má za cieľ vyplniť medzeru spôsobenú nedostatkom kvalifikovaných tlmočníkov medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom. Program je koncipovaný ako štvorročný (v externej forme päťročný) bakalársky profesijne orientovaný program zameraný sa na tri základné oblasti:

a) jazykové zručnosti v slovenskom jazyku a slovenskom posunkovom jazyku,
b) zručnosti tlmočníckej praxe pri tlmočení medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom,
c) vedomosti a znalosti problematiky nepočujúcich osôb.

Študent má povinnosť v každom semestri absolvovať kurzy z týchto základných oblastí tak, aby rozvíjal svoje praktické zručnosti vo svojej tlmočníckej profesii. Účelom študijného odboru je odborná príprava profesionálnych tlmočníkov z/do slovenského posunkového jazyka, ktorí budú poskytovať služby nepočujúcim napr. pre verejnoprávne vysielanie, súdy, návštevy lekárov, úradov a iné verejné služby.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu

Študijný program vznikol ako odpoveď na dopyt po kultivácii občianskych postojov mladých ľudí na Slovensku a na potrebu rozvíjania hodnotovej a pro­‑demokratickej orientácie mladého človeka v pedagogicko­‑edukatívnom procese na slovenských školách. Je tiež odpoveďou a chce aktívne prispieť k prevencii rôznych prejavov extrémizmu ľavicového, či pravicového typu v našej spoločnosti. Keďže rastie dopyt po kvalitne pripravených pedagógoch a v predmete výchova k občianstvu je možné nielen poskytovať vedomosti, ale aj formovať postoje mladých ľudí, našou ambíciou je okrem klasickej akademickej prípravy klásť akcent na prípravu študentov aj prostredníctvom zahraničných stáží, workshopov a panelových diskusií k aktuálnym spoločenským problémom, prednáškami významných osobností spojených s diskusiami apod. Program je akreditovaný v bakalárskom, aj magisterskom stupni a ponúkame ho v dennej forme, v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a literatúry, matematiky, biológie a náboženskej výchovy.

Kompletnú ponuku našich študijných programov nájdete tu.

Veľa šťastia pri výbere, 
tešíme sa na Vás! 
  
  
 
obrázok   
  
  
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka PdF TU v Trnave