Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 29. 3. 2019, pred tromi rokmi, aktualizované: 19. 2. 2020, predminulý rok

Študijný program: anglický jazyk a literatúra
Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov
Forma štúdia: externá
Rozsah programu a dĺžka trvania: štúdium je štvorsemestrálne (dva akademické roky) 
s dotáciou 200 vyučovacích hodín.

Základné informácie

Garantujúcim pracoviskom pre rozširujúce štúdium – anglický jazyk a literatúra (RŠ AjL) na Trnavskej univerzite v Trnave je Katedra anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Výučba jednotlivých predmetov v rámci RŠ AjL sa zabezpečuje vysokoškolskými učiteľmi so vzdelaním zodpovedajúcim predmetom štúdia.

O študijných záležitostiach v RŠ AjL rozhoduje dekan Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Na rozširujúce štúdium – anglický jazyk a literatúra podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je možné prijať:

  1. Absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1.
  2. Prijímacie konanie na RŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky bez prijímacej skúšky a zaplatením poplatku za štúdium a to vzhľadom na platnú legislatívu, ktorá upravuje organizáciu rozširujúceho štúdia.

Hlavný cieľ

Získať pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie anglického jazyka a literatúry.

Profil absolventa

Absolvent si rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého stupňa vzdelania na vyučovanie anglického jazyka a literatúry ako ďalšieho aprobačného predmetu.

Obsah programu (od akademického roka 2020/2021)

Názov odbornej témy Počet hodín spolu Z toho e‑learning Odporučený rok štúdia Spôsob ukončenia
rok semester
Úvod do štúdia anglického jazyka 4 4 1 Z S
Úvod do štúdia anglofónnych literatúr 8 6 1 Z S
Súčasný anglický jazyk I 16 10 1 Z S
Komunikačné jazykové zručnosti I 16 0 1 Z PH
Teória a prax vyučovania anglického jazyka I 24 0 1 Z S
Súčasný anglický jazyk II 24 12 1 L S
Teória a prax vyučovania anglického jazyka II 16 0 1 L S
Anglofónne literatúry a kultúry I 8 4 1 L S
Spolu za 1. ročník 124 36
Didaktický seminár 8 4 2 Z PH
Súčasný anglický jazyk III 8 0 2 Z S
Súčasné anglofónne literatúry a kultúry 16 8 2 Z S
Anglofónne literatúry a kultúry II (anglická literatúra) 4 0 2 Z S
Anglofónne literatúry pre deti a mládež 8 4 2 Z S
Pedagogická prax (výstupová) 10   2 L PH
Súčasný anglický jazyk IV (lexikológia AJ) 16 4 2 L S
Anglofónne literatúry a kultúry III (americká literatúra) 4 0 2 L S
Konzultácie k záverečnej práci 10   2 L A
Záverečná práca s obhajobou     2 L S
Záverečná skúška     2 L S
Spolu za 2. ročník 76 52
Spolu za celé štúdium 200 88

Podmienky na zaradenie uchádzačov

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie

Záverečná skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z ústnej skúšky z anglického jazyka a literatúry.

Ústna skúška sa skladá z troch častí:

  1. súčasný anglický jazyk,
  2. anglofónne literatúry a kultúry,
  3. didaktika vyučovania anglického jazyka a literatúry.

Podmienkou účasti na záverečných skúškach je úspešné absolvovanie všetkých predpísaných študijných povinností študijného programu.

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie

Bližšie informácie o ponuke a podmienkach štúdia

Študijné oddelenie PdF TU: Mgr. Pavlína Šantava 
adresa elektronickej pošty 
+421 33 5939 570
Poplatok za prijímacie konanie: 35 €*
Poplatok za jeden semester štúdia: 225 €*
* poplatok je aktualizovaný každý akademický rok

Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť vždy pred začatím prislúchajúceho semestra. Potvrdenie o úhrade poplatku za prvý semester štúdia je jedným z povinných dokladov potrebných pri zápise študenta do prvého ročníka štúdia predmetného vzdelávacieho programu.

Na otvorenie štúdia je potrebný minimálny počet 12 účastníkov.

Spôsob platby – poplatok za semester

Prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

Banka: štátna pokladnica
Variabilný symbol: 0219999
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT kód/BIC: SPSRSKBA

Podanie prihlášky:

Adresa: Pedagogická fakulta TU 
Priemyselná 4, P. O. Box 9 
918 43  Trnava
Termín podania prihlášky: do 31. júla kalendárneho roka
Poplatok za papierovú prihlášku: 35 €
Prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK 36 8180 0000 0070 0006 5543
Variabilný symbol: 0219999
Špecifický symbol: 20002
Doplňujúci údaj: priezvisko a meno

 

Súčasťou prihlášky sú:

  1. životopis,
  2. úradne overená kópia diplomu o absolvovaní vysokoškolského štúdia za 2. stupeň a vysvedčenia o štátnej skúške, vysvedčenie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu,
  3. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku,
  4. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  5. kópia rodného a sobášneho listu.

 

 

Kontakt na koordinátora rozširujúceho štúdia

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora rozširujúceho štúdia:

doc. Dana Masaryková, PhD. 
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
adresa elektronickej pošty