Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Scientia et Eruditio

Časopis Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Scientia et Eruditio) je recenzovaný domáci časopis vedeckých a odborných príspevkov, ktorý periodicky vydáva a rozširuje Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Priamo nadväzuje na periodický zborník fakulty, ktorý vychádzal pod názvom Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis v rokoch 1997 – 2016. Do roku 2002 vychádzal v tlačenej podobe a od roku 2003 v elektronickej.

Časopis je určený na publikovanie výstupov vedeckých pracovníkov, s osobitným zacielením na mladých akademikov a doktorandov. Vychádza tri razy ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti prírodných vied, humanitných vied a spoločenských vied v slovenčine, angličtine, nemčine (výnimočne aj v inom svetovom jazyku) a češtine. Zameranie príspevkov najmä humanitných a spoločenských vied má odzrkadľovať fakt, že vydavateľom je pedagogická fakulta, teda inštitúcia so špecifickým poslaním – vzdelávanie a kultivácia nových generácií učiteľov, pedagógov a pracovníkov v sociálnych a pomáhajúcich profesiách.

Upozorňujeme autorov, že redakcia prijme príspevky len ak budú dodržané redakčné podmienky zverejnené v sekcii Pokyny na tvorbu príspevkov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) na stránke časopisu. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky akceptovať alebo odmietnuť alebo si v rámci recenzného konania vyžiadať úpravu príspevkov. Autor má plnú zodpovednosť za pôvodnosť práce, a to po stránke formálnej i obsahovej. Príspevky prejdú recenzným konaním (blind peer review).

Stránka časopisu: Scientia et Eruditio otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)