Pomer, priama a nepriama úmernosť

Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Pomer, priama a nepriama úmernosť

Milan Pokorný, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

Slovo na úvod

Vitajte v kurze Pomer, priama a nepriama úmernosť!

Realizácia projektov INFOVEK Slovensko, DIGIPEDIA a ďalších projektov zabezpečila nutné počítačové vybavenie škôl výpočtovou technikou.

Je však stále potrebné vytvárať nové kvalitné elektronické výučbové materiály, keďže stále pociťujeme ich veľký nedostatok. Veríme, že aj tento kurz bude malým príspevkom k zlepšeniu podmienok v tejto oblasti a stane sa vhodnou pomôckou pri efektívnom vyučovaní matematiky na základných školách.

Kurz Pomer, priama a nepriama úmernosť patrí do oblasti matematiky. Je efektívne využiteľný ako doplnkový interaktívny študijný materiál najmä v siedmom ročníku základnej školy.

Cieľom kurzu nie je nahradiť učebnicu ani osobnosť učiteľa, ale poskytnúť učiteľom a žiakom interaktívny výučbový materiál, ktorým je možné zatraktívniť a obohatiť klasickú formu vyučovania tém pomer, priama úmernosť a nepriama úmernosť. Kurz sa usiluje naplno využiť silné stránky elektronických vzdelávacích materiálov, ktoré nie je možné dosiahnuť klasickými tlačenými učebnými textami. Ide tu najmä o integráciu interaktívnych cvičení na samostatnú aktívnu prácu žiakov.

V každom kurze sa objavia nejaké chyby. Mnohé sme už odstránili, ale určite nie všetky. Prosíme preto používateľov, aby svoje pripomienky a názory poslali na adresu autora.

Čím sa tento kurz odlišuje?

Kurz Pomer, priama a nepriama úmernosť sa usiluje využiť možnosti, ktoré nám do vzdelávacieho procesu prináša použitie moderných informačných a komunikačných technológií, čomu je prispôsobené spracovanie kurzu aj jeho obsah. To, čo najvýraznejšie odlišuje náš kurz od tlačených učebných textov, je práve séria 24 interaktívnych aplikácií, na ktorých si je možné precvičiť vedomosti z tém pomer, priama úmernosť a nepriama úmernosť. Tieto interaktívne aplikácie nútia žiaka aktívne pristupovať ku vzdelávaniu, nielen odpisovať riešenie z tabule. Napokon, dve série piatich testov stupňovanej náročnosti dovoľujú učiteľovi individuálny prístup ku žiakom podľa úrovne ich vedomostí a poskytujú žiakom okamžitú spätnú väzbu o úrovni zvládnutia témy Pomer, priama a nepriama úmernosť.

Výučbové ciele kurzu

Ciele kurzu vychádzajú z požiadaviek na vedomosti žiaka siedmeho ročníka základnej školy, ktoré sú stanovené v Štátnom vzdelávacom programe.

 1. Naučiť žiaka zapísať a upraviť pomer a postupný pomer.
 2. Naučiť žiaka rozdeliť číslo v danom pomere.
 3. Naučiť žiaka zväčšiť a zmenšiť číslo v danom pomere.
 4. Naučiť žiaka riešiť slovné úlohy na pomer.
 5. Naučiť žiaka riešiť praktické úlohy s použitím mierky.
 6. Naučiť žiaka riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť.
 7. Naučiť žiaka riešiť slovné úlohy na nepriamu úmernosť.

Požiadavky na vstupné vedomosti žiaka

Žiak by mal mať vedomosti z aritmetiky na úrovni predpísanej Štátnym vzdelávacím programom pre žiaka 6. ročníka a pre žiaka 7. ročníka z témy Zlomky.

Ako integrovať kurz do vzdelávacieho procesu?

Možnosti začlenenia kurzu do vzdelávacieho procesu na základnej škole vidíme vo viacerých rovinách:

 1. Učitelia aj žiaci majú k dispozícii kvalitný interaktívny multimediálny elektronický vzdelávací materiál, ktorý zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, príloha ISCED 2.
 2. Učitelia môžu interaktívne aplikácie použiť priamo pri vysvetľovaní na interaktívnej tabuli.
 3. Učitelia môžu použiť interaktívne aplikácie aj na overovanie vedomostí žiakov. Taktiež môžu vďaka nim získať spätnú väzbu o úrovni vedomostí žiakov.
 4. Učitelia môžu vďaka testom stupňovanej náročnosti použiť individuálny prístup k žiakom. Napríklad slabší žiaci riešia jednoduchší variant testu, lepší zložitejší.
 5. Keďže každý žiak má na monitore inú úlohu, žiaci pracujú aktívne a neodpisujú riešenie spolužiaka z tabule. Naviac, na každú svoju chybu sú ihneď upozornení.
 6. Počas zastupovanej hodiny je možné žiakov vziať do počítačovej miestnosti a nechať ich aktívne pracovať s interaktívnymi aplikáciami.
 7. Žiaci, ktorí učivo dostatočne neovládajú, môžu riešiť interaktívne úlohy samostatne doma alebo v rámci školského klubu detí či krúžkovej činnosti. Aplikácie im kontrolujú každý krok výpočtu.
 8. Dlhodobo chorí žiaci môžu vďaka kurzu rýchlejšie doštudovať učivo, pretože si ho môžu precvičovať doma.

Poďakovanie

Kurz vznikol aj vďaka podpore grantu KEGA 004TTU-4/2021.

Odporúčaná literatúra

Autorský kolektív

Autor: doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD., Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, mpokorny@truni.sk

Technické spracovanie do formy webovej stránky: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD., Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava.

Copyright © 2023 Milan Pokorný, Trnavská univerzita

Videá na stiahnutie

Pomer

Slovné úlohy – pomer

Slovné úlohy – priama a nepriama úmernosť

Interaktívne aplikácie

Tento kurz obsahuje 24 interaktívnych aplikácií, ktoré sú prehľadne rozdelené do kategórií. Majú jednotné a intuitívne ovládanie, s ktorým žiaci siedmeho ročníka nemajú problém. Na prácu s nimi je potrebný iba webový prehliadač, vďaka čomu sú aplikácie spustiteľné na rôznych zariadeniach (počítače, notebooky, tablety, prípadne mobily) s rôznymi operačnými systémami (Windows, Android, macOS, iOS). Aplikácie sú určené na samostatné precvičovanie tém pomer, priama úmernosť a nepriama úmernosť a sú v súlade s učivom stanoveným pre siedmakov v Štátnom vzdelávacom programe. Odporúčame, aby pri ich precvičovaní bol každý žiak samostatne za počítačom. Aplikácie sú však vhodné najmä mimo vyučovacieho procesu (napríklad ako domáca úloha), keďže kontrolujú postup a riešenie žiaka a v prípade nesprávneho riešenia mu poskytujú radu, ako danú úlohu riešiť.

Testy

Tento kurz obsahuje dve série piatich testov stupňovanej náročnosti z učiva o pomere, priamej a nepriamej úmernosti. Testy sú primárne určené pre žiakov siedmeho ročníka. Sú však použiteľné aj pre žiakov vyšších ročníkov, či už pri opakovaní učiva alebo pri príprave na Testovanie 9. Stupňovaná náročnosť umožňuje, aby každý žiak riešil test zodpovedajúci jeho úrovni vedomostí a schopností. Testy úrovne štyri a päť sú určené iba pre nadaných žiakov. Riešenie testov je vhodné najmä mimo vyučovacieho procesu (napríklad ako domáca úloha).

 

Copyright © 2023 Milan Pokorný, Trnavská univerzita

Copyright © 2023 Milan Pokorný, Trnavská univerzita